Μαθητικές Κοινότητες

Το σχολείο, ως ζωντανός οργανισμός, αποτελεί θεσμό που προετοιμάζει τους εφήβους, με τη μάθηση και την αγωγή για την απρόσκοπτη ένταξή τους σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία μετά την αποφοίτησή τους από αυτό. Για το σκοπό αυτό καθιερώνει το διάλογο και τη συνεργασία ανάμεσα στο δάσκαλο και το μαθητή στην αναζήτηση και στη μετάδοση της ουσιαστικής γνώσης, λευτερώνει και ενισχύει την πρωτοβουλία των παιδιών και ταυτόχρονα φροντίζει να τα εφοδιάζει με ότι είναι αναγκαίο για να γίνουν ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στις δραστηριότητες,  της κοινωνίας μέσα στην οποία θα ζήσουν.

Η σχολική ζωή είναι το πλαίσιο που καθημερινά δοκιμάζονται οι κοινωνικές σχέσεις και η αντίληψη ζωής που το ίδιο το σχολείο παρέχει. Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας του αντανακλά την κοινωνική συνείδηση, αλλά και καθορίζει την αντίληψη που παρέχεται στα παιδιά για τη ζωή και την κοινωνία.

Για να εκπληρώσει το σχολείο τον προορισμό του πρέπει, πρώτα απ` όλα, να είναι χώρος αποδοτικός και αποδεκτός από τους καθηγητές και τους μαθητές. Προϋπόθεση γι` αυτό αποτελεί η ύπαρξη σχολείου με καινούρια δομή, με σύγχρονη και επιστημονική γνώση, με δημοκρατική σχολική ζωή. Προς την κατεύθυνση αυτή η Πολιτεία έχει καθιερώσει το θεσμό των Μαθητικών Κοινοτήτων, που αποτελούν τη μαθητική έκφραση στα σχολικά θέματα και πρωτοστατούν στην κατοχύρωση της συνεργασίας καθηγητών-γονέων-μαθητών για την ανάπτυξη του διαλόγου στη σχολική ζωή και την από κοινού αντιμετώπιση των θεμάτων που την αφορούν.

Οι μαθητικές κοινότητες, καθαρά παιδαγωγικός, που συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελούν το χώρο για την ανάπτυξη της μαθητικής πρωτοβουλίας μέσα στο Σχολείο, αποτελούν κύτταρο δημοκρατικής ζωής, όπου, με το διάλογο και τη συμμετοχή οι μαθητές με πνεύμα συνεργασίας, ασκούνται στη δημοκρατική διαδικασία και στη συμμετοχή τους στα κοινά, μελετώντας και προτείνοντας λύσεις για τα προβλήματα που τους αφορούν.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΓΕΛ ΣΟΥΔΑΣ

Στις 20-10-2020 πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας οι εκλογές του 15 μελούς. Το νέο
Συμβούλιο έχει ως εξής:
Πρόεδρος :Κουβεδάκης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος:Κλωθάκης Εμμανουήλ
Γραμματέας:Μπουρίτης Ιωάννης
Μέλη:Βαβουλάκη Κλειώ, Κακατσάκη Χριστίνα, Βλαχάκης Κωνσταντίνος, Μελισσάρης
Ανδρέου, Ρηγάκης Σταύρος, Πρινέας Κωνσταντίνος, Φαρμάκης Ιωάννης, Φανουριάκης
Αλέξανδρος,Κριτσωτάκη Ειρήνη,Πίτερης Νικόλαος,Κοκογιαννάκης Παναγιώτης,Κουταλώνης
Γεώργιος.